Przejdź do treści

Informacja prawna i polityka prywatności

Informacja prawna i polityka prywatności

Korzystanie z niniejszej Strony musi być zgodne z poniższymi warunkami.

Strona internetowa jest własnością:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.

Adres siedziby:

Air Liquide Polska Sp. z o.o.
ul. Jasnogórska 9; 31-358 Kraków, Polska

Własność intelektualna

Air Liquide Polska Sp. z o.o. („AIR LIQUIDE” albo „my") oferuje odwiedzającym oraz użytkownikom dostęp do niniejszej strony w oparciu o ich zgodę (i przy założeniu udzielenia tej zgody) na poniższe warunki. AIR LIQUIDE niniejszym przyznaje Państwu niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp i pobieranie oraz korzystanie z tej strony internetowej wyłącznie na potrzeby własne. Możemy w każdej chwili wedle własnego uznania dodawać, usuwać lub zmieniać niektóre lub wszystkie usługi oferowane na stronie internetowej lub wypowiedzieć niniejszą licencję. Wszelkie materiały, w tym także konfiguracje, prezentacje, ekrany oraz wszelkie informacje pojawiające się lub wyświetlane z związku z lub zawarte przez AIR LIQUIDE na stronie internetowej są prawnie chronione.

AIR LIQUIDE jest właścicielem, zastrzega sobie i zachowuje wszelkie prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych. Znaki towarowe, znaki usługowe nazwy handlowe, logo i inne dane pochodzenia, w tym, między innymi, nazwa domeny AIR LIQUIDE, znajdujące się na tej stronie internetowej są zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi znakami towarowymi firmy AIR LIQUIDE lub strony trzeciej, która udzieliła AIR LIQUIDE prawa do wykorzystania ich na tej witrynie. Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na stronie bez pisemnej zgody AIR LIQUIDE lub strony trzeciej. AIR LIQUIDE i / lub zewnętrzni dostawcy treści pozostają właścicielami informacji zawartych na stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa praw własności w stosunku do tych informacji poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie. 

Dla Państwa wygody, AIR LIQUIDE odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony odsyłać mogą inne odnośniki z stron internetowych, zarówno znanych, jak i nieznanych AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony. Istnienie takich odnośników nie oznacza, że AIR LIQUIDE sponsoruje, udziela licencji bądź aprobuje lub też w inny sposób powiązana jest z taką stroną, produktami lub usługami opisanymi tam przez jej właściciela oraz że AIR LIQUIDE upoważniła powiązaną stronę internetową do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, znaków graficznych lub innych należących do AIR LIQUIDE. 

Powyższe warunki korzystania ze strony internetowej reguluje prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej są sądy polskie.

Handel internetowy a bezpieczeństwo

Air Liquide zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych zebranych za pośrednictwem naszej strony. Oferujemy profesjonalne standardy bezpieczeństwa dostępne za pośrednictwem Państwa przeglądarki, tzw. szyfrowanie Secured Socket Layer (SSL). Serwer SSL, z którego korzystamy szyfruje informacje, zanim zostaną do nas wysłane. Ponadto w kilku miejscach na naszej stronie wyświetlamy konkretną informację o zabezpieczeniach pokazując następujący symbol:  . 
Niestety, żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu czy innej sieci nie jest całkowicie bezpieczna. Robimy wszystko, aby zabezpieczyć Państwa dane poprzez wdrożenia owych środków ostrożności, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które wysyłają Państwo do nas lub też z naszych produktów i usług dostępnych w Internecie. Czynią to Państwo na własną odpowiedzialność. Jeśli chcą Państwo dokonać zakupu, lecz nie chcą podawać danych swojej karty kredytowej w sieci, mogą złożyć Państwo zamówienie „na rachunek” (pod warunkiem, że wcześniej złożono w Air Liquide pozytywnie rozpatrzony wniosek o kredytowanie). W innym wypadku mogą się Państwo skontaktować z naszym sprzedawcą telefonicznie. Proszę po prostu skorzystać z opcji „kontakt z nami” w celu wybrania właściwego adresu i kontaktu z Air Liquide. 

Poszanowanie prywatności i wykorzystywanie danych osobowych

Prywatność i bezpieczeństwo Państwa informacji jest dla nas ważne. Polityka AIR LIQUIDE zakłada poszanowanie i ochronę prywatności użytkowników niniejszej strony internetowej. Nie ujawnimy dobrowolnie informacji o naszych klientach lub innych użytkownikach naszej strony internetowej umożliwiających ich identyfikację bez uprzedniego uzyskania zgody użytkownika

Etyka i wykorzystywanie zebranych danych

Podczas korzystania ze strony internetowej AIR LIQUIDE prosi o konkretne rodzaje danych.
Administratorem Państwa danych jest Air Liquide Polska Sp z o.o.
W pewnych obszarach naszej strony internetowej, w tym w formularzu zamówienia oraz w przypadku narzędzi online,  służących do zapewnienia wsparcia klientom, prosimy o podanie informacji, które umożliwią nam usprawnienie działania naszej strony, udzielenie wsparcia technicznego oraz pomogą nam w realizacji działań następczych po Państwa wizycie na naszej stronie. Jeżeli informacje, o które prosimy, nie będą konieczne do wypełnienia wniosku, zostaną Państwo o tym poinformowani, a ich udzielenie będzie całkowicie dobrowolne. Jednak wyrażając zgodę na warunki korzystania z niniejszej strony internetowej, upoważniają nas Państwo jednocześnie do zbierania ww. informacji. Możemy poprosić o Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania, rodzaj prowadzonej działalności, informację o preferencjach, numer klienta i inne podobne dane osobowe potrzebne do świadczenia przez nas na Państwa rzecz usług.

AIR LIQUIDE wypełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych informuje o sposobach przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

CEL PODSTAWA PRAWNA
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu realizacji umowy, której są Państwo stroną. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO
Zapewnienie odpowiedniej jakości produktów i usług, będącej odpowiedzią na Państwa potrzeby jest dla nas priorytetem, dlatego też w trakcie okresu trwania umowy możemy kierować do Państwa krótkie ankiety z prośbą o informację zwrotną, aby mogli Państwo poinformować nas, co jeszcze możemy zrobić lepiej. Zapewniamy, że ankiety te będziemy wysyłać z taką częstotliwością i w taki sposób, aby nie były one dla Państwa uciążliwe i nie naruszały Państwa prawa do prywatności. Jednocześnie mają Państwo prawo żądać od nas zaniechania wysyłania takich treści. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest poprawa jakości usług oraz ich dostosowanie do potrzeb pacjentów
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu złożenia Państwu oferty współpracy handlowej. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art.6 ust. 1 lit. a) RODO
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
Państwa dane mogą być przetwarzane w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości

 

AIR LIQUIDE przetwarza także dane osobowe podawane przez Państwa w trakcie kontaktów biznesowych i wymiany korespondencji z nami, m.in. drogą e-mailową, poprzez rozmowy z wykorzystaniem narzędzi i platform dostarczonych przez AIR LIQUIDE lub w związku z wirtualną przestrzenią roboczą oraz narzędziami współpracy wykorzystywanymi przez AIR LIQUIDE. Metody te oparte są na uzasadnionym interesie AIR LIQUIDE, mającym na celu utrzymywanie relacji z Państwem poprzez rozpatrywanie wniosków, pytań oraz poprawę jakości świadczonych usług, a także zapewnienie dostępności tych narzędzi, ich prawidłowego wykorzystania, kontroli nad nimi oraz bezpieczeństwa systemu komputerowego i poufności informacji.

Podanie danych osobowych w zakresie nie wynikającym z ustawy jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

Czas, w jakim AIR LIQUIDE będzie przetwarzać Państwa dane osobowe będzie uzależniony od celu, w jakim poszczególne dane są gromadzone:

 • W przypadku przetwarzania Państwa danych w celu realizacji umowy lub zapewnienia odpowiedniej jakości produktów i usług, Państwa dane będą przechowywane do roku od rozwiązania umowy, której są Państwo stroną.
 • W przypadku przetwarzania Państwa danych jako danych kontaktowych potencjalnego kontrahenta, dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 3 lata.
 • W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa.
 • W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej.

Bierne zbieranie danych osobowych 

Niektóre dane osobowe przechowywane na naszym serwerze podają Państwo dobrowolnie w trakcie wypełniania formularzy online, podczas gdy inne dane zbierane są automatycznie.

Aby poprawić jakość związaną z przeglądaniem naszej strony internetowej oraz dla celów statystycznych, AIR LIQUIDE automatycznie zbiera pewne dane, kiedy użytkownicy odwiedzają nasze strony internetowe. Do takich danych należą:
Państwa adres IP:

 • adres IP jest przypisany do komputera przez Państwa dostawcę usług internetowych, aby mogli Państwo korzystać z sieci,
 • data i godzina Państwa odwiedzin oraz oglądane przez Państwa strony,
 • dane na temat Państwa systemu operacyjnego oraz wykorzystywanej przeglądarki internetowej,
 • Państwa login, jeśli przeglądają Państwo zastrzeżone obszary strony internetowej,
 • Państwa historia przeglądania stron należących do AIR LIQUIDE oraz czas trwania Państwa połączenia.

W zależności od danego przypadku, przetwarzamy takie dane po uzyskaniu Państwa zgody, kiedy prawo tego wymaga (na przykład, gdy umieszczenie plików cookies na terminalu wymaga uzyskania Państwa zgody) lub w naszym uzasadnionym interesie polegającym na przygotowaniu strony internetowej i poprawie jej wydajności.

Zalecamy także zapoznanie się z naszą stroną na temat plików cookies.

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione:

 • podmiotom współpracującym z AIR LIQUIDE w celu realizacji umowy;
 • naszym dostawcom usług technicznych i organizacyjnych;
 • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających AIR LIQUIDE w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
 • spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej Air Liquide S.A.

Jeśli dane zostaną ujawnione wskazanym wyżej podmiotom, odbędzie się to w sposób gwarantujący zachowanie tajemnicy i bezpieczeństwa wymiany informacji.

Przesyłanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie rozwiązań IT lub hostingowych, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący kraje Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię i Liechtenstein). Zapewniamy jednak, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Air Liquide a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską 
Co więcej, ze względu na międzynarodowy wymiar grupy i jej organizację, AIR LIQUIDE przekazuje Państwa dane osobowe w ramach należących do niej podmiotów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Niniejsze transfery są objęte „Wiążącymi Regułami Korporacyjnymi” zatwierdzonymi przez właściwe organy odpowiedzialne za ochronę danych osobowych. Można się z nimi zapoznać, klikając w ten link.

Poufność zebranych danych

AIR LIQUIDE wykorzystuje Państwa dane osobowe wyłącznie do konkretnych, wyżej opisanych celów. Informacje, które Państwo podają, będą traktowane jako poufne i będą wykorzystywane wyłącznie w związku z Państwa kontaktami w charakterze klienta z AIR LIQUIDE lub jedną z jego spółek zależnych. Informacje te w żadnym wypadku nie będą ujawniane ani sprzedawane żadnej stronie trzeciej dla celów komercyjnych lub związanych z pozyskiwaniem nowych klientów.

Państwa prawa związane z Państwa danymi osobowymi 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych, mają Państwo prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, które Państwa dotyczą, prawo do wniesienia sprzeciwu, z powodów dotyczących konkretnej sytuacji odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych, a także prawo do stawiania wytycznych dotyczących losu danych osobowych po Państwa śmierci.

Ponadto, w niektórych przypadkach mogą Państwo zażądać udostępnienia powierzonych nam danych osobowych lub, jeśli to możliwe, przesłania ich bezpośrednio do innego administratora. W określonych okolicznościach mają Państwo również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.

W przypadku przetwarzania danych wymagających zgody, mogą Państwo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Skorzystanie z tego prawa nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przeprowadzonego przed jej wycofaniem.

Wszelkie wnioski i skargi dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych oraz korzystania z przysługujących praw można składać u wyznaczonego przez AIR LIQUIDE Inspektora ds. Ochrony Danych.

 • Zwykłą pocztą:

  Laurence Thomazeau, Data Protection Officer
  75, quai d’Orsay - 75007 Paryż, Francja

 • wysyłając e-maila pod adres: daneosobowe@airliquide.com
 • lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego tutaj.

Przysługuje Państwu również prawo do zgłoszenia roszczenia do właściwego organu nadzorczego.

Zmiany

AIR LIQUIDE zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania niniejszych warunków w każdej chwili. Wszelkie zmiany będą zaznaczane na stronie internetowej i rekomendujemy zapoznanie się z niniejszymi warunkami każdorazowo przy odwiedzaniu strony internetowej AIR LIQUIDE. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszych warunków wchodzą w życie w momencie umieszczenia na stronie internetowej.